Επικαιρότητα - News | 4-6 2002 | 7-12 2002 | 1-6 2003 | 7-12 2003 | 1-6 2004 | 7-12 2004 | Photo Gallerie | Mensa Spesial Interest Groups |

Code and text by Dimitri Boscainos
Κώδικας javascript και κείμενο, από τον Δημήτρη Μποσκαΐνο

I want to convert an IQ of   from 


There are two major scales used today by psychologists for intelligence measurement. The Stanford-Binet test has a mean of 100 and a standard deviation of 16, while the Raven and Cattell IIIB tests have also a mean of 100 but a standard deviation of 24. This makes them a bit more precise and more a favourite with psychologists. This code will convert from a Stanford-Binet scale to a Cattell scale and vice-versa, and will also give the percentile this intelligence score is in. The cut-off point for joining Mensa is officially two standard deviations above the mean, i.e. 132 in Stanford-Binet and 148 in Cattell, but statistically speaking, these scores fall a bit short of the 98th percentile (phi=0.9772). Therefore, strictly speaking, Mensans are not in the upper 2% of the population but rather in the upper 2.28 percent. This code, integrating the series expansion of the probability density function of the normal distribution up to 12 terms, will give correctly the 97th percentile for a 132 Stanford-Binet IQ.

Δύο κύριες κλίμακες χρησιμοποιούνται σήμερα από τους ψυχολόγους για την μέτρηση της ευφυΐας. Το τεστ Stanford-Binet έχει μέσον όρο 100 και σταθερή απόκλιση 16, ενώ τα τεστ Raven και Cattell IIIB έχουν επίσης μέσον όρο 100 αλλά σταθερή απόκλιση 24. Αυτό τα κάνει λίγο πιο ακριβή και πιο προσφιλή για τους ψυχολόγους. Ο κώδικάς μου μετατρέπει από την κλίμακα Stanford-Binet στην κλίμακα Cattell και αντιστρόφως και επίσης δίνει την εκατονταβάθμια κλίμακα του πληθυσμού στην οποία βρίσκεται η εισηγμένη επίδοση ευφυΐας (percentile - δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ίση ή κατώτερη επίδοση ευφυΐας από την εισηγμένη). Το όριο εισαγωγής στην Μένσα είναι επισήμως δύο σταθερές αποκλίσεις πάνω από τον μέσο όρο, δηλ. 132 στην κλίμακα Stanford-Binet και 148 στην κλίμακα Cattell, αλλά στατιστικώς οι επιδόσεις αυτές υπολείπονται του 98ου percentile (phi=0,9772). Έτσι, αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί θα πρέπει να πούμε ότι οι Μενσανοί δεν είναι στο ανώτερο 2% του πληθυσμού, αλλά μάλλον στο 2,28%. Ο κώδικάς μου, μετά από ολοκλήρωση της δυναμοσειράς της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας της κανονικής κατανομής έως 12 όρους, δίνει ορθώς το 97ο percentile για IQ 132 στην κλίμακα Stanford-Binet.


*********************************
Οι σελίδες μας έχουν δεχθεί επισκέψεις μέχρι σήμερα.
*********************************
*
***
*******
**********
*************

Share on Facebook


*************
**********
*******
***
*

Επιστροφή στα περιεχόμενα.
Hellenic Mensa Magazine on Line 
           ************
Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν σε αρχείο για Η/Υ τα άρθρα τους που πρόκειται να εμφανιστούν εδώ,
να τα στέλνουν στην διεύθυνση:
natsinas@hotmail.com


************

Με τον μετρητή που ακολουθεί φαίνονται και οι προτιμήσεις
των περισσότερων από μας έτσι ώστε να διαμορφώνεται
καλύτερα το περιεχόμενο του Περιοδικού μας


*
***
*******
**********
*************

Flag counter since January 2, 2013 (when main counter at the top of the page had 627136 visits):

Flag Counter

Shinystats:


*************
**********
*******
***
*