Επικαιρότητα - News | 4-6 2002 | 7-12 2002 | 1-6 2003 | 7-12 2003 | 1-6 2004 | 7-12 2004 | Photo Gallerie | Mensa Spesial Interest Groups |

 

 

 

 

 

Αποκρυπτογράφηση... του Καταστατικού της Ελληνικής Mensa.

 
Μεταφορά σε κείμενο: Χρήστος Αρβανίτης


Έκανα μια προσπάθεια να “περάσω” (δακτυλογράφησα από την αρχή) σε αρχειο Word (.doc) το καταστατικό της Ελληνικής Μένσα που βρήκα στα Documents του mensagreece@groups.msn.com.
Τουλάχιστον τώρα θα διαβάζεται πιο εύκολα!

Εύχομαι και ελπίζω, αφού πλέον ειμαστε στο 2006..! , το καταστατικό να ανανεωθεί και να αλλάξει όχι απλά μόνο ως μορφή κειμένου αλλά και ουσιαστικά ως περιεχόμενο!

Με εκτίμηση,

Χρήστος Αρβανίτης
Μέλος της Ελληνικής Mensa

ΕΛΛΗΝΙΚΗ MENSA

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1.                  Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΝΣΑ» με έδρα την μείζονα περιφέρεια της Αθήνας.

2.                  Το Παρόν Καταστατικό και κάθε μελλοντική τροποποίηση πρέπει να είναι σε συμφωνία με το Καταστατικό της Διεθνούς Μένσα, εκτός από διατάξεις του τελευταίου που έρχονται σε αντίθεση με τους Ελληνικούς Νόμους. Η Ελληνική Μένσα είναι συνδεδεμένη με τη Διεθνή Μένσα και χρησιμοποιεί το όνομα και το λογότυπο με την άδεια της Μένσα και της Διεθνούς Μένσα ΕΠΕ. Ως εθνική Μένσα η Ελληνικη Μένσα θα συνεισφέρει στους πόρους της διεθνούς Μένσα καταβάλλοντας ένα ανάλογο τμήμα των εσόδων της στη ΔΜ ΕΠΕ  σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της Διεθνούς Μένσα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

1.                  ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της Ελληνικής Μένσα είναι :

α. Η αναγνώριση και ανάπτυξη της ανθρώπινης ευφυϊας προς όφελος της ανθρωπότητας.

β. Η υποστήριξη ερευνών για τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη χρησιμότητα της ευφυϊας και

γ. Η συμβολή γενικότερα στην επικοινωνία και αλληλοκατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.

2.                  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

 

Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο μέσον, ιδίως με :

α. Διαλέξεις, ελεύθερες συζητήσεις, ημερίδες, συνέδρια.

β. Εορτές, συγκεντρώσεις και πνευματικές εκδηλώσεις.

γ. Έκδοση εφημερίδας, περιδικών, βιβλίων και άλλων δημοσιευμάτων.

δ. Σύσταση βιβλιοθήκης.

ε. Συνεργασία με ερευνητές και αρμόδιους φορείς, ιδιωτικούς και κρατικούς για θέματα που σχετίζονται με την ευφυϊα και τη Μενσα.

στ. Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις.

ζ. Δραστηριότητες Επιτροπών, Ομάδων Ειδικών Ενδιαφερόντων και Παραρτημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.                  Η Ελληνική Μένσα ως Σωματείο:

α. Δεν εκφράζει καμία άποψη ως δική της και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε πολιτική δράση.

β. Δεν υιοθετεί οποιαδήποτε ιδεολογική, πολιτική, φιλοσοφική ή θρησκευτική κίνηση και δεν αναγνωρίζει διαιρέσεις βασισμένες στη διαφορά φυλής, θρησκείας, τάξεων, φύλου ή μόρφωσης.

γ. Δεν έχει σκοπούς και δεν οργανώνει δραστηριότητες, που είναι επιβλαβείς για την ανθρωπότητα καθώς η ευφυϊα πρέπει να χρησιμοποιείται προς όφελος της ανθρωπότητος.

2.                  Τα μέλη της Ελληνικής Μένσα, ατομικά ή ως ομάδες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους ως μέλη, ελεύθερα, υπό τον όρο ότι καθιστούν σαφές ότι δεν εκφράζουν τις απόψεις της Μένσα ως σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

ΜΕΛΗ

1.                  Άτομα που έχουν επιτύχει ένα αποτέλεσμα σύμφωνα με ανώτερο δύο τοις εκατό (2%) του πληθυσμού σε τεστ ευφυϊας που έχει εγκριθεί απο την Επόπτη Ψυχολόγο της ΔΜ και έχει ορθά εποπτευθεί και διεξαχθεί είναι δυνατόν να γίνουν μέλη. Αυτοί που εξετάστηκαν επιτυχώς πρέπει να συμπληρώσουν γραπτή αίτηση και να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής όπως έχει αποφασιστεί απο το Δ.Σ. προκειμένου να γίνουν μέλη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.                  Τα μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών και να δραστηροποιούνται για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ελληνικής Μένσα.

2.                  Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις Επιτροπές, Ομάδες ή Παραρτήματα του Σωματείου, στις εκδηλώσεις κι εκτελούν τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.                  Καταβάλουν τις οριζόμενες από το Δ.Σ. συνδρομές και εισφορές.

4.                  Επιτρέπουν την δημοσίευση και χρήση του ονόματος και των διευθύνσεώς τους σε εγκεκριμένους από την Μένσα καταλόγους.

5.                  Όλα τα μέλη από την εγγραφή τους θεωρούνται ισότιμα, με δικαίωμα λόγου και ψήφου κατά τις Γεν. Συνελεύσεις καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.                  Η ιδιότης του μέλους υπάρχει όσο διαρκεί υφισταμένη η Ελληνική Μένσα, εκτός αν τερματισθεί ή ανασταλεί για κάποιο από τους προβλεπόμενους στην επόμενη παράγραφο λόγου.

2.                  Η ιδιότης τερματίζεται ή αναστέλλλεται για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά απο απόφαση του Δ.Σ. και αφού, εφ’ όσον είναι δυνατόν ακουσθεί το υπόψη μέλος, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

α. Με παραίτηση του μέλους κατά τους όρους του άρθρου 87 του ΑΚ.

β. Αν δεν καταβληθούν οι συνδρομές και εισφορές για χρονικό διάστημα περισσότερο του έτους, αποκαθιστάμενη αλλά όχι αναδρομικά με την τακτοποίηση του τρέχοντος έτους.

γ. Για την μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και για ενέργειες αντίθετες με τα συμφέροντα της Ελληνικής Μένσα.

δ. Για παράβαση των διατάξεων του καταστατικού και εσωτερικών κανονισμών.

ε. Με τον θάνατο, την δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση του μέλους.

3.                  Κάθε μέλος που για οιονδήποτε λόγο δεν έχει πλέον την ιδιότητα του μέλους εκπίπτει από κάθε δικαίωμα επί χρηματικών ποσών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του σωματείου.

4.                  Μέλος του οποίου η ιδιότης τερματίστηκε ή ανεστάλη με απόφαση του Δ.Σ.,μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γενική ....  εγγραφεί απο 1η Ιουλίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου καταβάλει το ήμισυ για το πρώτο έτος.

5.                  Με απόφαση του Δ.Σ., δύναται να επιβληθεί έκτακτη εισφορά μελών για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή ειδικού σκοπού, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την ετήσια συνδρομή. Το Δ.Σ. δύναται να εξαιρέσει της έκτακτης εισφοράς, μέλη που προβάλουν συγκεκριμένο λόγο.

6.                  Πόροι της Ελληνικής Μένσα είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών,όπως ορίζονται από το Δ.Σ..

β. Τα έσοδα από εκδηλώσεις και εκδόσεις.

γ. Οι δωρεές,κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ. Οι έκτακτες εισφορές για κάλυψη έκτακτων αναγκών, όπως ορίζονται από το Δ.Σ., οι οποίες στο σύνολό τους εντός του έτους δεν ξεπερνούν την ετήσια συνδρομή.

ε. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στην Ελληνική Μένσα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.                    Το υποψήφιο μέλος υπόκειται σε υπό επίβλεψη δοκιμασία σύμφωνα με τα καθιερωμένα της Διεθνούς Μένσα, είτε ατομική είτε ομαδική.

2.                    Το υποψήφιο μέλος αν συγκεντρώσει το απαιτούμενο από την Διεθνή Μένσα, Δείκτη Νοημοσύνης* στην υπό επίβλεψη δοκιμασία της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέλους προς το Δ.Σ. πληρώνοντας το προβλεπόμενο ποσό εγγραφής.

3.                    Το υποψήφιο μέλος αν δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο Δ.Ν. δύναται να υποστεί ξανά την υπό επίβλεψη δοκιμασία του αναγκαίου χρονικού διαστήματος για το συγκεκριμένο τεστ.

 

*(μεγαλύτερο ή ίσο του 148 της κλίμακας Cattell ή 132 στην κλίμακα Stanford Binet ή 130 κλίμακα Wechsler),

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.                  Οι υπό επίβλεψη δοκιμασίες (tests) ενεργούνται είτε ατομικώς είτε ομαδικώς με απόφαση του Δ.Σ..

2.                  Τις ατομικές δοκιμασίες ενεργούν και επιβλέπουν εξεταστές, οριζόμενοι με απόφαση του Δ.Σ., οι οποίοι είναι μέλη της Ε.Μ. με σχετική εμπειρία και οι οποίοι αποδέχονται τον ορισμό τους και την υποχρέωση να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες του Δ.Σ..

3.                  Το Δ.Σ. δύναται να ανακαλέσει τον εξεταστή ανά πάσα στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφαση του.

4.                  Το Δ.Σ. με απόφασή του προκηρύσσει ομαδικές υπό επίβλεψη δοκιμασίες (group tests), σε κατάλληλους χώρους και με έγκαιρη ανακοίνωση από τα μέσα ενημέρωσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.                              Τα όργανα του Σωματείου είναι :

α. Η Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η Εξελεγκτικη Επιτροπή.

δ. Ο Υπεύθυνος Επίλυσης Διαφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.                              Το Δ.Σ. ασκεί την διοίκηση του Σωματείου, αποφασίζει για τις υποθέσεις του Σωματείου που δεν ανατίθενται στην Γ.Σ., προγραμματίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες του Σωματείου, αναθέτει καθήκοντα, συγκροτεί επιτροπές, ομάδες και παραρτήματα, συντονίζει το έργο των μελών με ιδιαίτερα καθήκοντα, των επιτροπών, των ομάδων και των παραρτημάτων, κατευθύνει το έργο, λαμβάνει αποφάσεις για θέματα περιουσίας και οικονομικής διαχείρισης, καταρτίζει και ψηφίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς για ειδικά θέματα λειτουργίας της Ε.Μ.,αποφασίζει για την διεξαγωγή των δοκιμασιών κατά τους ορισμούς της Διεθνούς Μένσα, ορίζει  και ανακαλεί εξεταστές των δοκιμασιών αυτών και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται από το Καταστατικό στο Δ.Σ..

2.                              Η Ελληνική Μένσα διοικείται απο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία απο την Γ.Σ.. Οι εκλογές μπορούν να διεξαχθούν ως και τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της διετίας, το νέο Δ.Σ. όμως αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την συμπλήρωση της διετίας.

3.                              Το Δ.Σ. συγκροτείται εντός δέκα (10) ημερών από της επιλογής του σε σώμα αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ.. Για ανάληψη οιουδήποτε καθήκοντος στο Δ.Σ. υποβάλλουν υποψηφιότητα ή συναινούν στην ανάληψή τους και τα ίδια τα μέλη του.

4.                              Το Δ.Σ. αποφασίζει την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας.Προσλαμβάνει, απολύει και αποφασίζει για θέματα προσωπικού του Σωματείου.  Το προσωπικό του Σωματείου εποπτεύεται και καθοδηγείται από τον Γ. Γραμματέα.

5.                              Κάθε ψηφοφορία στο Δ.Σ. είναι φανερή, εκτός από τις εκλογές για ανάθεση καθηκόντων μεταξύ των μελών του Δ.Σ., περιλαμβανομένης της αρχικής συγκρότησης, και ψηφοφορίες για προσωπικά θέματα, καθώς και για όσα θέματα ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ..

6.                              Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει καθήκοντα σε μέλη του ή άλλα μέλη του Σωματείου. Ταυτοχρόνως με την απόφαση ανάθεσης καθορίζονται και τα σχετικά καθήκοντα, κατά το δυνατόν αναλυτικότερα. Τα μη μέλη του Δ.Σ. στα οποία ανατίθενται καθήκοντα, ορίζονται με τρόπο ανάλογο των οριζομένων στην παράγραφο 3 εδάφιο δεύτερο του παρόντος άρθρου και ανακαλούνται ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ..

7.                              Τα μέλη του Δ.Σ. ή άλλα μέλη που έχουν αναλάβει καθήκοντα παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτεί το καθήκον τους χωρίς να δικαιούνται αμοιβή. Είναι όμως δυνατή η κάλυψη δαπανών που διενήργησαν για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και η καταβολή αμοιβής για παροχή υπηρεσιών που παρείχαν υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα.

8.                              Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα,εκτάκτως δε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή τριών εκ των μελών του, αναφέροντας και τα προς συζήτηση θέματα.

9.                              Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων μελών του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων,(εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με το Καταστατικό). Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.

10.                          Μέλος του Δ.Σ. που χάνει την ιδιότητα του μέλους της Μένσα ή που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., εφ’ όσον αυτές γίνουν σε διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών ή σε τέσσερεις (4) συνεχείς συνεδριάσεις απέχουσες μεταξύ τους τουλάχιστον κατά μία (1) εβδομάδα, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και η θέση του συμπληρώνεται κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

11.                          α.Αν κενωθεί οιαδήποτε θέση μέλους του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου, συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς.

β. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται να αναλάβουν κενωθείσα θέση τακτικού μέλους, όχι όμως απαραίτητα και τα καθήκοντα του μέλους που θα αναπληρώσουν, κατά την σειρά ψήφων που έλαβαν. Παραμένουν δε ως την λήξη της διετούς θητείας του μέλους που θα αναπληρώσουν και των υπολοίπων μελών.

γ. Αν τα μέλη του Δ.Σ μειωθούν για οποιοδήποτε λόγο και τα υπολοιπόμενα μετά την εξάντληση και του καταλόγου των αναπληρωματικών δεν μπορούν να επιτύχουν απαρτία είναι δηλαδή λιγότερα από τέσσερα (4), συγκαλείται εντός μηνός έκτακτη Γ.Σ. για να εκλέξει τακτικά μέλη ίσα προς τον αριθμό των ελλειπόντων (καθώς και διπλάσια αναπληρωματικά) προς συμπλήρωση, με θητεία ίση με το υπόλοιπο θητείας και των λοιπών μελών του Δ.Σ..

12.                          Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να προσκληθούν με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και να παρεστούν πρόσωπα, είτε μέλη της Μένσα είτε όχι, ιδίως δε μέλη που τους έχουν ανατεθεί ιδιαίτερα καθήκοντα, που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν το Δ.Σ. με τις ειδικές τους γνώσεις ή θέσεις, για τα προς συζήτηση θέματα.

13.                          Καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στην παρ. 3, μπορούν να ανατεθούν σε άλλο μέλος. Για να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί παραίτηση του μέλους από τα καθήκοντά του ή έκπτωση κατά την παράγραφο 10 και αφού γίνει η αναπλήρωση κατά την ανωτέρω παράγραφο 11 ή τέλος με αίτηση μέλους του Δ.Σ. που έγινε δεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.. Τα καθήκοντα ανατίθενται εκ νέου με τις διαδικασίες των παραπάνω παραγράφων.

14.                          Εκτός αν αλλιώς ορίζεται ρητώς στο παρόν καταστατικό, η απόφαση του Δ.Σ. επί παντός θέματος είναι οριστική, υποκείμενη μόνο σε προσφυγή ενώπιον της Γ.Σ.

15.                          Συμβουλευτικά δημοψηφίσματα για κάθε θέμα διεξαγόμενα εντός της Ελληνικής Μένσα μπορούν να γίνουν με ταχυδρομική ψήφο. Τα έντυπα ψηφοδέλτια μπορούν να ταχυδρομηθούν απευθείας ή να περιλαμβάνονται ως τμήμα εθνικής έκδοσης που λαμβάνεται από όλους τους δικαιούμενους ψήφου τουλάχιστον. Συστάσεις ως προς το πως να ψηφίσουν δεν θα υπάρχουν πάνω στο ψηφοδέλτιο και όσοι είναι υπέρ ή κατά της πρότασης θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν την θέση τους. Ομοίως για κάθε θέμα που η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίσει, περιλαμβανομένης της τροποποίησης Καταστατικού, μπορεί να προηγηθεί συμβουλευτικό δημοψήφισμα ταχυδρομικά. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου δημοψηφίσματος ανακοινώνονται προ της λήψης απόφασης στην Γ.Σ. από το Δ.Σ. με την παρότρυνση να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Μ.

1.                              Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εληνική Μένσα δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων από κοινού με τον Γ. Γραμματέα και μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.Αν ο Πρόεδρος λείπει ή εμποδίζεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

2.                              Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και εκτελεί κάθε άλλο που του αναθέτει.

3.                              Γεν. Γραμματέας

Ο Γεν. Γραμματέας είναι αρμόδιος για την αλληλογραφία της Ε.Μ., τηρεί το Μητρώο των μελών, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., κατέχει την σφραγίδα και το αρχείο της Ε.Μ. και εκτελεί κάθε άλλο που του αναθέτει ή που ανάγεται στα καθήκοντά του. Ο Γεν. Γραμματέας μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση καθηκόντων του σε άλλο μέλος ή στο προσωπικό του Σωματείου υπό την στενή του επίβλεψη και ευθύνη.

4.                              Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές με απόφαση του Δ.Σ., συνυπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα πληρωμών με τον Πρόεδρο, φυλάσσει τα κεφάλαια, λογοδοτεί γι’ αυτό στη Γ.Σ. κατά έτος και σε οιοδήποτε άλλο χρόνο με αίτηση του Δ.Σ., καταγράφει και μεριμνά για την περιουσία της Ελληνικής Μένσα, ενεργεί απευθείας τις οικονομικές δοσοληψίες της Ε.Μ. και εκτελει κάθε άλλο που του αναθέτει ή που ανάγεται στα καθήκοντά του. Ο Ταμίας μπορεί να βοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από άλλα μέλη ή το προσωπικό του Σωματείου.

5.                              Αναπλήρωση Μελών Δ.Σ.

Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος που εκλέγει το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 11.3.β .Το ίδιο ισχύει και για τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν κωλύονται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.      Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη (που εκλέγουν μεταξύ τους έναν (1) ως πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής), και μέχρι πέντε (5) αναπληρωματικά, που εκλέγονται από την Γ.Σ. για θητεία δύο (2) ετών. Ασκεί τον έλεγχο επί της διαχειρίσεως και γενικά στην οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Μένσα και συντάσσει κατ’ έτος έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό και διαχειριστικό έτος που υποβάλλει στην Γ.Σ.. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας ή αλλο μέλος του Δ.Σ. σχετιζόμενο με τη διαχείριση των οικονομικών, δεν μπορούν να είναι μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για τη λειτουργία της Ε.Ε. ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί Δ.Σ. εφ’ όσον είναι δυνατή η εφαρμογή τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΥΕΔ)

1.                              Ο ΥΕΔ μεσολαβεί σε προκύπτουσες ή πιθανές διαφωνίες μελών με τη Μένσα ή μεταξύ των μελών της Ελληνικής Μένσα για την φιλική επίλυση των διαφορών προς όφελος των ενδιαφερομένων μελών και του καλού ονόματος της Μένσα,εφόσον προκύπτουν από θέματα τα οποία την Μένσα γενικώτερα, με αίτηση ενδιαφερομένου μέλους ή του Δ.Σ.. Τα μέλη καλούνται να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία προτού καταφύγουν σε Αρχές εκτός Μένσα.

2.                              Μετά το τέλος της μεσολάβησής του, συντάσσει έκθεση που γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέλη και το Δ.Σ.. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΥΕΔ κρίνει ότι θα είναι προς όφελος τόσο των ενδιαφερομένων μελών, όσο και της Ελληνικής Μένσα, δύναται να ζητήσει την γνωστοποίηση της εκθέσεως του που αφορά μια συγκεκριμένη διαφωνία, σε όλα τα μέλη. Εισηγείται δε προς το Δ.Σ. με την έκθεσή του, τη λήψη κάθε σχετικού και πρόσφορου μέτρου που μπορεί να λάβει η Ελληνική Μένσα προς διευκόλυνση της φιλικής επίλυσης της διαφοράς, χωρίς όμως να δεσμεύει με τις προτάσεις ή απόψεις του το Δ.Σ. ή την Ελληνική Μένσα.

3.                              Ο ΥΕΔ ορίζεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των μελών του και αν αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε τρεις (3) συνεδριάσεις του Δ.Σ., με σχετική πλειοψηφία στην 4η, και η θητεία του τερματίζεται είτε μετα τρία (3) έτη, είτε με παραίτηση του ιδίου, είτε με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ.

4.                              Ο ΥΕΔ δεν δύναται να είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Μ. .Ο ΥΕΔ όμως θα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκλογή ως μέλους Δ.Σ. ........, προϋπηρεσία κ.λ.π. ως ανωτέρω άρθρα).

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.                                            Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο της Ε.Μ. Η Γ.Σ. μπορεί να συζητά και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα δεν ανατίθεται από το Καταστατικό ρητά και αποκλειστικά σε άλλο όργανο ή μέλος.

2.                                            Η ετήσια Γ.Σ. της Ελληνικής Μένσα συγκαλείται κάθε φθινόπωρο με πρόσκληση ή ανακοίνωση του Δ.Σ., σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες πριν την σύγκλισή της και αναφέρεται ο τόπος και χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξεως της Γ.Σ., καθώς και της μέλλουσας να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας.

3.                                            Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το εν πέμπτο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

4.                                            Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συγκέντρωση,αυτή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικά στην αρχική πρόσκληση (παρ. 2) χωρίς νέα ειδοποίηση, οπότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

5.                                            Στην Γ.Σ. παρίστανται ή εκπροσωπούνται με δικαίωμα λόγου και ψήφου τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει με έγγραφη εξουσιοδότηση όπου θα υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, μέχρι ένα (1) μέλος. Οι αντιπρόσωποι απόντων υποψηφίων δικαιούνται να παρακολοθούν την καταμέτρηση και να υποβάλλουν ενστάσεις για λογαριασμό των μελών που αντιπροσωπεύουν.

6.                                            Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γ.Σ. και εκτός για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε., που γίνεται πάντοτε με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας και με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρθρου 17.

7.                                            Το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, ενημερώνει την Γ.Σ. για τα πεπραγμένα και τον προγραμματισμό της Ελληνικής Μένσα, καθώς και, δια του Ταμία, για τον ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου. Η Γ.Σ. ακούει επίσης την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

8.                                            Θέματα για την Ημερήσια Διάταξη της οποτεδήποτε εκάστοτε προκειμένης να πραγματοποιηθεί επόμενης Γ.Σ. μπορούν να προτείνουν οποτεδήποτε, τουλάχιστον 20 μέλη, ταμειακώς τακτοποιημένα. Η Γ.Σ. δύναται να συγκληθεί εκτάκτως με απόφαση του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/5? των ταμειακώς τακτοποιημένων μελων, με αίτηση προς το Δ.Σ., αναγράφοντας και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

9.                                            Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλεί όργανα της Διοικήσεως σύμφωνα με τις αναγκαστικού δικαίου (υποχρεωτικές) διατάξεις του άρθρου 94 εδ.β. του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.                                            Κατά την ετήσια Τακτική Γ.Σ. :

α. εγκρίνεται ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχειρίσεως του περασμένου έτους και απαλάσσεται το Δ.Σ. από την ευθύνη.

β. εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ε.Μ. .

γ.  ανα διετία εκλέγονται το Δ.Σ. και η Ε.Ε..

δ. συζητούνται τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται τυχόν αποφάσεις.

2.                                            Η Ε.Μ. μπορεί να οργανώνει Συνέδρια, σε συνδυασμό με διεξαγωγή της Γ.Σ. ή ανεξάρτητα, που μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως :

α. Διαλέξεις ειδικών ή επιστημόνων με θέματα νοημοσύνης ή/και κοινωνικά στα πλαίσια των προγραμματισμών και δραστηριοτήτων της Ε.Μ..

β. Στρογγυλά τραπέζια ειδικών ή επιστημόνων για την πλατύτερη και βαθύτερη ανάλυση και παρουσίαση θεμάτων που απασχολούν την Μένσα, αλλά και την Ελληνική Κοινωνία και στα οποία η Ε.Μ. θα μπορούσε να συμβάλλει στη προώθησή τους.

γ. Ανακοινώσεις στόχων και δραστηριοτήτων της Ε.Μ.

3.                                            Επίσης μπορεί να οργανώνονται Συναντήσεις των Μελών για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Μένσα ή και γενικότερα με πρόσκληση του Δ.Σ..

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

1.                                            Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. ενεργείται ανά διετία κατά την ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση της Ε.Μ., με την φροντίδα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ. με ανάταση των χειρών και αποτελείται από μη υποψήφια μέλη.

2.                                            Η εκλογή των μελων του Δ.Σ. γίνεται απο ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι κατ’ αλφαβητική σειρά. Σε κάθε ισοψηφία γίνεται κλήρωση για την σειρά εκλογής. Τα ψηφοδέλτια μαζί με ομοιόμορφους φακέλους και οδηγίες ψηφοφορίας αποστέλλονται από το Δ.Σ. ταχυδρομικά και στα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της Γ.Σ. (ημερομηνία αποστολής με βάση σφραγίδα ταχυδρομείου) και επίσης διανέμονται από την Εφ. Επ. στα προσελθόντα στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

3.                                            Οι δικαιούμενοι ψήφου δύνανται να θέσουν σταυρούς προτιμήσεως μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων μελών και εκλέγονται τα επτά (7) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη, τα δε υπόλοιπα 14 αν υπάρχουν, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται εντός του ειδικού διανεμηθέντος ομοιόμορφου φακέλλου και τοποθετείται σφραγισμένο εντός κάλπης της Εφ. Επ..

4.                                            Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται εντός δέκα (10) ημερών, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν Γραμματέα, Ταμία με μυστική ψηφοφορία, εκτός όπου υπάρχει μία μόνο υποψηφιότητα σε κάποιο αξίωμα.

5.                                            Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν μέχρι και την εικοστή (20) ημέρα προ της Γ.Σ. τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη , υποβάλλεται δε γραπτώς προς τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ..

6.                                            Με την ίδια πιο πανω διαδικασία, εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή , από υποψηφιότητες που αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά στο ίδιο ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. και με δικαίωμα μέχρι τριών (3) σταυρών. Υποψήφια μέλη για οποιαδήποτε όργανο δικαιούνται να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους είτε λαμβάνοντας σχετικά το λόγο είτε διανέμοντας οι ίδιοι έντυπα βιογραφικά σημειώματα και προγράμματα στα μέλη ταχυδρομικά ή στη Γ.Σ.. Το δικαίωμα λόγου στην Γ.Σ. μπορεί να περιοριστεί σε χρόνο, ίσο για όλους τους υποψηφίους, για λόγους έλλειψης απεριόριστου χρόνου στην Γ.Σ..

7.                                            α. Τη διεξαγωγή των εκλογών εποπτεύει και διευθύνει τριμελής εφορευτική επιτροπή που αποτελείται απο μη υποψήφια μέλη. Τα Μέλη της Εφ. Επιτροπής εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία με ανάταση των χειρών από την Γ.Σ.. Μετά την εκλογή της η Εφ. Επ. ελέγχει και παραλαμβάνει από τον Γ. Γραμματέα τις υποψηφιότητες, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλλους, τις ταχυδρομικές ψήφους και κάθε τι άλλο σχετικό και αναγκαίο για την διεξαγωγή της εκλογής. Ο Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. παρέχουν στην Εφ. Επ. κάθε στοιχείο  αναγκαίο προς απόδειξη του δικαιώματος ή μη κάθε μέλους προς το εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

β. Μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφ. Επ. διανέμει τα ψηφοδέλτια και τους φακέλλους, καλεί τα δικαιούμενα ψήφου μέλη της Γ.Σ. να ψηφίσουν, να ελέγχει τις έγγραφες εξουσιοδοτήσεις απόντ ων μελών που συμμετέχουν δι’ αντιπροσώπου, καταγράφει τους ψηφίζοντες και ενεργεί κάθε τι άλλο αναγκαίο.

γ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, καταμετρά δημοσίως τις ψήφους εκάστου υποψηφίου. Για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τον αριθμό και τον κατάλογο όσων ψήφισαν, τους εκλεγόμενους και αναπληρωματικούς με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν καθώς και σημείωση ενδεχόμενης κλήρωσης λόγω ισοψηφίας, και παρατηρήσεις για την ψηφοφορία ,η Εφ. Επιτροπή συντάσσει ενυπόγραφο πρακτικό που παραδίδει στον Γ. Γραμματέα και περιλαμβάνεται στα πρακτικά της Γ.Σ.. Στο ανωτέρω πρακτικό η Εφ. Επιτροπή καταχωρεί τυχούσες ενστάσεις (που μπορούν να γίνουν πριν την λήξη της Γ.Σ.) και τις αμετάκλητες αποφάσεις της επ’ αυτών.

δ. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της Γ.Σ. προς όλα τα μέλη γίνεται δια του ενημερωτικού δελτίου / περιοδικού ή με άλλο τρόπο με μέριμνα του Γ. Γραμματέα, ο οποίος ενημερώνει σχετικά και την Διεθνή Μένσα.

8.                                            Σε κάθε άλλη ψηφοφορία – εκτός εκλογών – ο Πρόεδρος της Γ.Σ. μπορεί να ορίζει καταμετρητές, προς υποβοήθηση του έργου της καταμετρήσεως.

9.                                            Η ψηφοφορία των μελών που ψηφίζουν ταχυδρομικά διεξάγεται ως εξής : Το μέλος συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και το τοποθετεί εντός του αποσταλλέντος ομοιόμορφου φακέλλου ψηφοφορίας τον οποίο και σφραγίζει, χωρίς να σημειώσει επ’ αυτού καμία ένδειξη. Τον φάκελλο αυτό τοποθετεί εντός άλλου φακέλου, τον οποίο επίσης σφραγίζει και επί του οποίου σημειώνει πλήρη στοιχεία του ιδίου ως αποστολέως και της υποδειχθείσας διεύθυνσης του Γεν. Γραμματέα ως παραλήπτου ως και την ένδειξη “Για τις Εκλογές”. Ο Γεν. Γραμματέας συγκετρώνει τις ταχυδρομικές ψήφους και χωρίς να αποσφραγίσει τους φακέλλους τους παραδίδει την ημέρα της Γ.Σ. ή της μετά έλλειψη απαρτίας επαναληπτικής Γ.Σ . στην Εφ.Επ.. Η Εφ. Επ. ελέγχει με βάση τα στοιχεία αποστολέως αν δικαιούται ψήφο, αποσφραγίζει τον εξωτερικό φάκελλο και ανασύρει τον εσωτερικό φάκελλο τον οποίο χωρίς να αποσφραγίσει προσθέτει στους φακέλλους των παρόντων μελών που ψηφίζουν τοποθετώντας τον στην κάλπη. Κάθε εξωτερικός φάκελλος πρέπει να περιέχει ένα μόνο εσωτερικό φάκελλο, αλλιώς ακυρώνονται όλοι οι εσωτερικοί. Ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη φάκελλοι που στον εξωτερικό φάκελλο δεν γράφουν τα αναγκαία πλήρη στοιχεία αποστολέα ή παραλήπτου, ή αναγράφουν άλλα στοιχεία που εμποδίζουν την αδιάβλητη ψηφοφορία. Τα μέλη που ψηφίζουν ταχυδρομικά δεν λαμβάνονται  υπόψη για την ύπαρξη απαρτίας. Μέλη που εψήφισαν ταχυδρομικά δεν μπορούν να ψηφίσουν και προσωπικά στη Γ.Σ.. Ταχυδρομικοί ψήφοι που ελήφθησαν μετά τη Γ.Σ. δεν λαμβάνονται υπόψη. Το βάρος αποδείξεως της εγκύρου και εγκαίρου αποστολής της ταχυδρομικής ψήφου φέρει το ψηφίζον μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

  1. Συγκροτούνται Ομάδες Ειδικών Ενδιαφερόντων (ΟΕΕ – SIGs) από μέλη της Ε.Μ. που έχουν

κοινά ειδικά ενδιαφέροντα, για την διερέθνηση και προώθηση του ειδικού αυτού ενδιαφέροντος.

  1. Οι Ο.Ε.Ε. (S.I.Gs) συγκροτούνται είτε με πρωτοβουλία του Δ.Σ., είτε με έγκριση του Δ.Σ., μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων μελών της Ε.Μ..
  2. Οι Ο.Ε.Ε. (S.I.Gs) λειτουργούν από την εποπτεία του Δ.Σ., το οποίο ορίζει Συντονιστή αυτών και διέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 11.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  1. Συνιστώνται “Παραρτήματα” της Ελληνικής Μένσα, σε πόλεις, δήμους, κοινότητες, συνοικίες ή συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας ή μιας πόλης, για διευκόλυνση δραστηριοποιήσεως των μελών της Ε.Μ. της συγκεκριμένης αυτής περιοχής.
  2. Τα Παραρτήματα συνιστώνται είτε με πρωτοβουλία του Δ.Σ., είτε με έγκριση του Δ.Σ. μετά από πρόταση/αίτηση μελών της συγκεκριμένης αυτής περιοχής. Το Συμβούλιο του Παραρτήματος ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Μ. ή εκλέγεται από τα μέλη του Τοπικού Παραρτήματος σύμφωνα με τον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό. (βλ. παρ 3)
  3. Τα παραρτήματα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Δ.Σ. και διέπονται από το Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Σ. κατα τις διατάξεις του άρθρου 11.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  1. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της Μένσα, για προώθηση θεμάτων λειτουργίας ή ενδιαφέροντος της Μένσα. Μπορεί να ορίζει Συντονιστή κάθε Επιτροπής ή να εγκρίνει την εκλογή του από τα μέλη της Επιτροπής. Θέματα των Επιτροπών μπορούν να ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 11.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

1.      Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές Νεότητας ασχολούμενες με θέματα που αφορούν μέλη νεαρής ηλικίας, συγκροτούμενες από μέλη νεαρής ηλικίας και βοηθούμενες από άλλα ενδιαφέροντα μέλη, μετά από έγκριση του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους.

2.      Οι Επιτροπές αυτές είναι :  Νεαρή Μένσα (14 – 18 χρονών).

3.      Τα όρια ηλικίας μπορούν να αλλάξουν και άλλα θέματα να ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 11

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ

1.      Η τροποποίηση του Καταστατικού ενεργείται με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ήμισυ τουλάχιστο των ταμειακών τακτοποιημένων μελών και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών (άρθρο 99 Α.Κ.)

2.      Τα περί διαλύσεως του Σωματείου ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 103-106 Α.Κ., η τύχη δε της περιουσίας των ρυθμίζεται με απόφαση της αποφασίζουσας την διάλυση Γ.Γ., άλλως περιέχεται στην Διεθνή Μένσα. Το Σωματείο διαλύεται επίσης με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Διεθνούς Μένσα.Η εκκαθάριση ενεργείται κατά τα οριζόμετνα στα άρθρα 72-76 Α.Κ. και από τις οδηγίες του Δ.Σ. της Διεθνούς Μένσα.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Η θητεία των ήδη εκλεγμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος τροποποιημένου Καταστατικού οργάνων της Ε.Μ. λήγει την 1.1.94.
  2. Η πρώτη μετά την ψήφιση του παρόντος τροποποιημένου Καταστατικού εκλογή οργάνων θα γίνει στην επόμενη συνάντηση της ψηφίσεως τακτική Γ.Σ.,δηλαδή το Φθινόπωρο 93.

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1993

Ο Πρόεδρος                                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Υπογραφή: Ανδρέας Χαλκιαδάκης        Σφραγίδα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ MENSA                Υπογραφή: Ευστάθιος Μίχος

 

 

 

 

 

Μετατροπή :

Αρβανίτης Χρήστος -  Μέλος της Ελληνικής Mensa

28/08/2006 – ddecade@yahoo.com

 Χρήστος Αρβανίτης

Επιστροφή στα περιεχόμενα.
 
           ************
Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν σε αρχείο για Η/Υ τα άρθρα τους που πρόκειται να εμφανιστούν εδώ,
να τα στέλνουν στην διεύθυνση:
natsinas@hotmail.com


************

Με τον μετρητή που ακολουθεί φαίνονται και οι προτιμήσεις
των περισσότερων από μας έτσι ώστε να διαμορφώνεται
καλύτερα το περιεχόμενο του Περιοδικού μας


*
***
*******
**********
*************

Flag counter since January 2, 2013 (when main counter at the top of the page had 627136 visits):

Flag Counter

Shinystats:


*************
**********
*******
***
*